Dokumenty

Zelený kódex

 1. Rešpektujem dôstojnosť všetkých l'udí
 2. Podporujem právo každého vyjadriť svoj názor
 3. Žiadame, aby mladí dostali priestor na sebarealizáciu a spolurozhodovanie
 4. Podporujeme aktívnu účasť žien vo všetkých oblastiach života
 5. Presadzujeme kultúru znášanlivosti, tolerancie, nenásilia a mieru
 6. Všímame si ľudí, na ktorých spoločnosť zabúda, ochraňujeme zranitel'ných a pomáhame trpiacim
 7. Chránime zvieratá pred krutosťou a utrpením
 8. Zodpovedne využívame prírodné bohatstvo, nezneužívame spotrebné možnosti
 9. Recyklujeme materiály a triedime odpad, presadzujeme  a vytvárame podmienky pre jeho efektívne zhodnotenie
 10. Požadujeme, aby medzinárodné korporácie konali v súlade s udržatel'ným životom a aby prevzali zodpovednosť za svoje aktivity
 11. Bojujeme proti korupcii

dokumenty na stiahnutie:

volebný program

stanovy Strany zelených

 

 

 

 
  Slovak Community Sydney
 
     
  Európska komisia - verejná konzultácia o kvalite ovzdušia  
     
  Volebný program     
     
  Zapojte sa aj vy do mapovania nelegálnych skládok  
     
  Minister M. Lajčák otvoril...  
     
  L. Schmida: Fotografia má silu...  
     
  Voda  
     
  Petícia za zákaz privatizácie vody...  
     
  Petícia za MIER  
     
     
  LuboSchmida -klip do EP  
     
  Žilinský kraj  
     
  Voľby do Európskeho parlamentu 2014