Neziskové organizácie

Neinvestičný fond Rosnička

V roku 1998 Strana zelených na Slovensku založila neinvestičný fond ROSNIČKA s týmto účelom:

 1. ochrana a tvorba životného prostredia,
 2. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
 3. ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
 4. najmä environmentálna výchova mládeže,
 5. výmena informácií a skúseností z oblasti environmentálnej výchovy na regionálnej,
 6. národnej a medzinárodnej úrovni,
 7. vytváranie informačného systému v oblasti životného prostredia a ekologickej výchovy,
 8. vytvorenie Informačného centra trvalo udržateľného rozvoja pre Slovensko, edičná činnosť a publikovanie informácií a údajov z oblasti životného prostredia,
 9. podpora mimovládnym aktivitám ochrany životného prostredia,
 10. organizácia podujatí so zameraním sa na problematiku uvedenú v bodoch 1 - 8.

V roku 2005 bola vymenovaná nová správna rada v zložení: Peter Nováčik, Martin Stolár, Martin Jóna, Peter Pilinský a Ladislav Ambróš, ktorý bol následne zvolený za správcu neinvestičného fondu. Naším zámerom je oživiť predmetnú činnosť fondu s cieľom podporiť iniciatívy a program trvalo udržateľného života ako základ Programového vyhlásenia Strany zelených. Obraciame sa na Vás, ako na členov a sympatizantov SZ, aby ste túto myšlienku podporili. Pomôžete Vašej strane, pomôžete životnému prostrediu.

CykloEko – Národné združenie cykloturistiky a ekoturizmu na Slovensku

Občianske združenie CykloEko založila skupina nadšencov a propagátorov cykloturistiky, ktorým nie je ľahostajný kritický stav možností na cykloturistické vyžitie. Chceme viac cyklotrás, chceme zákony, ktoré budú ochraňovať záujmy cykloturistov, chceme od štátnej a verejnej sféry lepšiu a aktívnejšiu podporu cykloturistiky.

Hlavné ciele nášho občianskeho združenia:

 1. podporovať a propagovať rozvoj cyklistickej dopravy ako v Bratislave, tak aj na celom Slovensku,
 2. podporovať zdravý a aktívny životný štýl obyvateľov Bratislavy a celého Slovenska,
 3. odporovať ekologický spôsob dopravy a ochranu životného prostredia,
 4. podporovať rozvoj cykloturistiky a ekoturistiky na území Bratislavy a celého Slovenska,
 5. zastupovať záujmy cykloturistickej a ekoturistickej verejnosti voči štátnym a samosprávnym orgánom, ako aj komerčným subjektom,
 6. spolupracovať s inými organizáciami na rozvoji cykloturistiky a ekoturistiky na Slovensku,
 7. spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a subjektmi zameranými na cykloturistiku a ekoturizmus v regióne strednej Európy,
 8. efektívne využívať finančné a nefinančné zdroje poskytnuté združeniu na jeho činnosť,

Zameraním CykloEko, o.z. je najmä:

- informačná a propagačná činnosť v oblasti cyklistickej dopravy, cykloturizmu, ekoturizmu a ochrany životného prostredia
- organizovanie odborných, propagačných, kultúrno-spoločenských a športových aktivít v oblasti cykloturistiky a ekoturizmu na Slovensku,
- poskytovanie služieb v oblasti cykloturistiky a ekoturizmu,
- konzultačná, publikačná a vydavateľská činnosť,
- tvorba a realizácia projektov, štúdií, analýz a strategických plánov v oblasti cykloturizmu a ekoturistiky na Slovensku,
- získavanie finančných a nefinančných zdrojov potrebných na plnenie cieľov a realizáciu činnosti združenia,
- podpora športu detí, mládeže a občanov so zdravotným postihnutích,
- zachovanie kultúrnych hodnôt,
- ochrana a tvorba životného prostredia,
- ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
- zachovanie prírodných hodnôt,

Sídlo združenia: Rustaveliho 15, 831 06 Bratislava
Poštová adresa: Radlinského 26, 811 07 Bratislava

 

 

 

 

 
  Slovak Community Sydney
 
     
  Európska komisia - verejná konzultácia o kvalite ovzdušia  
     
  Volebný program     
     
  Zapojte sa aj vy do mapovania nelegálnych skládok  
     
  Minister M. Lajčák otvoril...  
     
  L. Schmida: Fotografia má silu...  
     
  Voda  
     
  Petícia za zákaz privatizácie vody...  
     
  Petícia za MIER  
     
     
  LuboSchmida -klip do EP  
     
  Žilinský kraj  
     
  Voľby do Európskeho parlamentu 2014