Strana zelených vychádza z medzinárodne uznávaných princípov zelenej politiky, ktorej jadrom sú dva základné ciele:

- kvalitný život pre všetkých ľudí,
- trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.


Kvalitu života chápeme komplexne. Zahŕňa dosiahnutú materiálnu a duchovnú úroveň pri uspokojovaní potrieb človeka, ale táto musí byť vyvážená s ďalšími aspektmi, ktoré vplývajú na celkovú spokojnosť človeka. Pod trvalo udržateľným rozvojom spoločnosti rozumieme, že sa kvalita života oproti súčasnému stavu zlepší, ale nie na úkor budúcich generácií. Za najdôležitejšie predpoklady na dosiahnutie kvalitného života občanov a udržateľného rozvoja spoločnosti považujeme:

- umiernenosť,
- skutočnú demokraciu,
- sociálnu a ekonomickú spravodlivosť,
- ekologickú múdrosť,
- rešpektovanie rozdielností.


Našim ideálom je spoločnosť, v ktorej vyvážene funguje sociálne a ekologicky orientované trhové hospodárstvo, štát, rodina a rôzne komunity občanov. Sme za pokojné riešenie problémov a za hľadanie racionálnych kompromisov. Usilujeme sa o takú demokraciu, keď každý občan má možnosť vyjadriť svoj názor na riešenie verejných otázok a keď sa jeho názor s primeranou váhou berie do úvahy. Samozrejmosťou by mala byť úplná informovanosť občanov o rozhodovacích procesoch verejných orgánov.

Kľúčovou sociálno-ekonomickou otázkou je zastavenie roztvárania nožníc medzi bohatstvom a chudobou, a to vo vzťahu ku jednotlivým občanom, ale aj vo vzťahu ku celým regiónom. Je potrebné sústrediť sa na riešenie nezamestnanosti a na zabezpečenie sociálnych istôt. Musí byť garantovaná rovnosť šancí a dôstojný život každého občana. Za dôležitú úlohu pri tom pokladáme dostupnosť kvalitného vzdelania a naštartovanie procesov celoživotného zvyšovania kvalifikácie. Pri riešení sociálno-ekonomických otázok Strana zelených preferuje vyvážené riešenia a považuje sa za stranu stredu. Sme za obnovenie vzťahu človeka ku prírode a za prevzatie zodpovednosti voči všetkým formám života. Pripomíname tiež, že zdravie ľudí, ako dôležitá súčasť kvality života, závisí vo významnej miere od zdravého životného prostredia. Ekonomické aktivity treba orientovať predovšetkým na obnoviteľné prírodné zdroje. Neobnoviteľné zdroje sa musia využívať maximálne zodpovedne. Treba zabezpečiť vysoký stupeň recyklácie odpadov. Rešpektujeme kultúrne, národnostné a náboženské špecifiká. Sme presvedčení, že mladí ľudia majú právo na svoj vlastný pohľad na svet a na väčší podiel na ekonomickom a politickom živote spoločnosti. Treba venovať oveľa väčšiu pozornosť problémom mladých ľudí, od otázok prvého bývania až po alternatívne trávenie voľného času. S rovnakou vážnosťou pristupujeme aj ku otázkam rovnoprávneho postavenia žien v spoločnosti, predovšetkým ku odstráneniu diskriminácie v pracovných vzťahoch.

Ciele činnosti SZ v jednotlivých oblastiach života spoločnosti, ktoré vychádzajú z uvedených predpokladov, sú rozpracované v Programových tézach SZ.

Šesť pilierov Strany zelených

1. Pilier Strana zelených sa zaoberá zelenými témami, ktoré zasahujú celé politické spektrum. Zelená frakcia je v     Európskom parlamente samostatná preto, lebo zelené témy sa nedajú zaradiť podľa tradičných schém. Strana     zelených vidí dôležitú úlohu štátu v oblasti ochrany zdravia ľudí utváraním zdravého životného prostredia. Dnes je     dôležité, aby štát utváral ľuďom zdravé životné prostredie, lebo jednotlivec si v mieste, kde žije, nedokáže zdravé     životné prostredie zabezpečiť sám.

2. Pilier Cieľom Strany zelených je chrániť zdravie utváraním zdravého životného prostredia pre súčasné aj budúce     generácie. Našou úlohou je odovzdať Slovensko našim deťom v takom stave, aby sa im zlepšovali a neznižovali     šance na zdravý život.

3. Pilier Strana zelených má zdravie ľudí a zdravé životné prostredie hodnotovo na prvom mieste svojich politických     priorít. Strana zelených hovorí, že zdravie a zdravé životné prostredie je dôležitejšie ako peniaze.

4. Pilier Strana zelených bude presadzovať nasledovné programové zásady: - ochrana zdravia - obnova zdravého     životného prostredia - využívanie obnoviteľných zdrojov energie - zavádzanie čistých a úsporných technológií -     riešenie problémov urbanizácie a dopravy - zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja

5. Pilier Politickým cieľom Strany zelených je post ministra Životného prostredia. Po odbornej stránke je Strana     zelených priprevená a kompetentná vyjadrovať sa aj k rezortom: - hospodárstva - pôdohospodárstva a lesníctva -     výstavby a regionálneho rozvoja dopravy a spojov - zdravotníctva - školstva

6. Pilier Spolupráca s mimovládnymi organizáciami (MVO) a nezávislými odborníkmi (NO) pri podpore vedy a     výskumu, na tvorbe konkrétnych odborných riešení zakladajúcich princíp trvalo udržateľného rozvoja krajiny     pomocou zelených inovácíí. Výsledkom je vytvorenie odborných pracovných skupín.

 

 

 

 
  Slovak Community Sydney
 
     
  Európska komisia - verejná konzultácia o kvalite ovzdušia  
     
  Volebný program     
     
  Zapojte sa aj vy do mapovania nelegálnych skládok  
     
  Minister M. Lajčák otvoril...  
     
  L. Schmida: Fotografia má silu...  
     
  Voda  
     
  Petícia za zákaz privatizácie vody...  
     
  Petícia za MIER  
     
     
  LuboSchmida -klip do EP  
     
  Žilinský kraj  
     
  Voľby do Európskeho parlamentu 2014